Informace o ochraně osobních údajů

Obchodní společnost EBIA REAL, a.s., se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 26174715, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8104 (dále jen „naše společnost“ nebo „my“), dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů v rámci naší společnosti a informuje Vás o Vašich právech v této oblasti.

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať už jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy či souhlasu, anebo jsme je získali jiným způsobem v souladu s právními předpisy, náš postup při jejich ochraně ctí vždy ta samá pravidla:

 1. Minimalizace rozsahu údajů – Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, v jakém to je nezbytné.
 2. Ochrana údajů – Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem a zneužitím.
 3. Výmaz nepotřebných údajů – Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod k jejich dalšímu zpracování.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

1.    Co jsou osobní údaje

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (člověku). Osobním údajem tak podle okolností může být např. osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení atd.

2.    Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ten, kdo sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných naší společností je:

Název: EBIA REAL, a.s.

Sídlo: Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 26174715

DIČ: CZ26174715

Statutární orgán:    Ing. Emilie Bialešová, statutární ředitel

 

Upozorňujeme, že v případě osobních údajů třetích osob, které zpracováváme na pokyn našich zákazníků při poskytování námi nabízených služeb (např. osobní údaje obsažené v listinách, které nám náš zákazník předal ke skladování), vystupujeme pouze v pozici tzv. zpracovatele. Správcem takto předaných osobních údajů zůstává i nadále příslušný zákazník, který nám je předal za účelem poskytnutí našich služeb; v těchto případech prosím uplatňujte svá práva subjektů údajů přímo u jejich správce.

3.    Jak nás můžete kontaktovat

Poštou:         EBIA REAL, a.s.

                      Ohradní 1087/63

                      Michle

                      140 00 Praha 4

Datovou schránkou: qh9pqu2

E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonicky: +420 241 092 254

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není v naší společnosti jmenován. Veškeré záležitosti týkající se Vašich osobních údajů řešte prosím přímo s naší společností na některém z výše uvedených kontaktů.

4.    Jaké osobní údaje zpracováváme

V závislosti na Vašem vztahu k naší společnosti můžeme shromažďovat a zpracovávat především níže uvedené osobní údaje.

Zaměstnanec:          osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), pohlaví, akademický titul, údaje o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci, datum narození, místo narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, kontaktní údaje (korespondenční adresa, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), bankovní spojení, údaje o manželovi/dětech

Dodavatel nebo

obchodní partner:    osobní jméno (popř. další jména) a příjmení, akademický titul, datum narození, IČO, DIČ, adresa sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení

Osobní údaje získáváme především přímo od subjektů (nositelů) těchto osobních údajů. V odůvodněných případech můžeme získávat osobní údaje i od dalších osob nebo z jiných zdrojů v souladu s právními předpisy (např. z veřejně dostupných seznamů jako obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

5.    Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem

 • vedení předepsané dokumentace a výkaznictví (zejména ve vztahu k orgánům finanční správy, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu, úřadům práce);
 • správy našich závazků a probíhajícího vztahu s Vámi;
 • správy a plnění uzavřených smluv;
 • správy našich internetových stránek;
 • realizace a rozvoje podnikatelské činnosti naší společnosti (např. nabídky zboží a služeb, účast ve výběrových/zadávacích řízeních apod.).

6.    Oprávnění ke zpracování osobních údajů

K převážné části zpracování osobních údajů nepotřebujeme podle příslušných právních předpisů Váš souhlas. Jedná se o zpracování osobních údajů v těchto případech:

 • zpracování osobních údajů ke splnění našich povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • zpracování osobních údajů ke splnění uzavřené smlouvy nebo pro provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy;
 • zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob, a to zejména pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (správní a soudní řízení);
 • zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiného člověka (ochrana života a zdraví).

Není-li dán žádný ze zákonných důvodů pro zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše příslušné osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu.

7.    Příjemci osobních údajů

V některých případech využíváme k zajištění naší činnosti služeb třetích stran, např. dodavatelů zboží a služeb, nebo právních, ekonomických a jiných poradců. Veškeré zpracování osobních údajů takovýmito osobami probíhá pouze v nezbytném rozsahu, podle našich pokynů, v souladu s původním účelem dotčených osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy.

V některých případech můžeme být v mezích příslušných právních předpisů povinni zpřístupňovat osobní údaje též orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, úřady).

8.    Předávání osobních údajů do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci

V rámci své činnosti nepředáváme z vlastní iniciativy osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

9.    Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy (např. předpisy o účetnictví, pracovněprávní předpisy, předpisy o archivnictví apod.).

10. Práva subjektů údajů vůči správci a jejich uplatnění

Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • přístup k osobním údajům: Jedná se o právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte zejména právo po nás požadovat sdělení, o jaké kategorie osobních údajů se jedná, za jakým účelem jsou zpracovávány, jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců byly nebo budou zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje u nás uloženy (případně kritéria, podle nichž se tato doba určí) a z jakých zdrojů jsme tyto osobní údaje získali.
 • oprava osobních údajů: Jedná se o právo požadovat od nás opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že evidované údaje jsou nesprávné.
 • výmaz osobních údajů: Za podmínek příslušných právních předpisů máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali (např. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly zpracovány apod.). Toto Vaše právo ale může být limitováno zákonnými požadavky, kterými jsme vázáni (např. požadavky na délku archivace apod.).
 • omezení zpracování osobních údajů: Máte právo požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost mohli ověřit, nebo
  • pro zpracování osobních údajů není dán právní důvod a Vy na místo jejich výmazu požadujete omezení jejich použití, nebo
  • my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo
  • vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažuji nad Vašimi oprávněnými důvody proti zpracování.
 • vznesení námitky: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných bez Vašeho souhlasu, pokud se jedná o zpracování
  • nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu stanoveném právním předpisem Evropské unie nebo České republiky, nebo
  • nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby.

V takovém případě můžeme ve zpracování dotčených osobních údajů pokračovat, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

 • přenositelnost osobních údajů: V případě automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na Vámi uzavřené smlouvě, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, abyste je mohl(a) předat jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete po nás požadovat, abychom takové údaje předali Vámi uvedenému jinému správci přímo. Upozorňujeme však, že uvedené podmínky pro využití práva na přenositelnost osobních údajů budou v podmínkách naší společnosti (vzhledem k převažujícím důvodům zpracování osobních údajů a ke způsobu jejich zpracování) splněny jen ojediněle.
 • odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování dotčených osobních údajů, ke kterému došlo do odvolání Vašeho souhlasu, však zůstává zákonným zpracováním.

Výše uvedená práva můžete uplatnit u naší společnosti prostřednictvím kontaktů uvedených výše v bodě 3.

Dovolujeme si Vás upozornit, že při uplatnění práv subjektu údajů můžete být v závislosti na okolnostech požádání o prokázání Vaší totožnosti, a to z důvodu ověření, že komunikujeme skutečně s oprávněnou osobou.

11. Stížnost k dozorovému úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; ID datové schránky: qkbaa2n; tel.: +420 234 665 111; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

12. Důležitost poskytnutí Vašich osobních údajů a důsledky jejich případného neposkytnutí

Některé osobní údaje, které smíme podle právních předpisů zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, dokážeme zákonnou cestou získat z jiných zdrojů, avšak u převážné části těchto osobních údajů potřebujeme při jejich získávání Vaši spolupráci.

V případě osobních údajů důležitých pro plnění našich zákonných povinností nebo smluvních závazků je poskytování těchto Vašich osobních údajů legitimním požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může dle okolností znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout požadované plnění.

13. Úpravy tohoto dokumentu

Vyhrazujeme si právo provádět změny a aktualizace tohoto dokumentu. Prosíme, vždy si ověřte, že pracujete s jeho aktuální verzí.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25. května 2018